KP PSP P szW 2019 roku w powiecie przasnyskim odnotowaliśmy 644 interwencji, czyli 19,6 % mniej zdarzeń w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Analizując sytuację pożarową za 2019 rok można zaobserwować wzrost o 0,6% więcej pożarów do roku poprzedniego, spadek ilości miejscowych zagrożeń 26,6%, natomiast liczba fałszywych alarmów wzrosła o 11,5%.

Najwięcej razy jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały na terenie miasta Przasnysz 175 razy oraz na terenie  Miasta i Gminy  Chorzele 130 razy. Równie dużo zdarzeń powstało na terenie Gminy Przasnysz 118 zdarzeń. W tych samorządach rokrocznie straż pożarna interweniuje najwięcej razy.

Szczegółowe dane obrazują poniższe zestawienia tabelaryczne i wykresy.


Tabela nr 1. Ogólna ilość zdarzeń z podziałem na gminy w porównaniu do roku ubiegłego.

Lp. Gmina Ogółem zdarzeń
2018r. 2019r.
1. Chorzele 195 130
2. Czernice Borowe 46 54
3. Jednorożec 98 81
4. Krasne 52 37
5. Krzynowłoga Mała 82 49
6. Miasto Przasnysz 194 175
7. Przasnysz 134 118
Ogółem powiat:  801 644
Wzrost/Spadek [%] do roku ubiegłego -  -19,6%

W 2018 roku odnotowano więcej ilości interwencji Straży Pożarnej. Większa część zdarzeń do których wyjeżdża straż pożarna jest spowodowana czynnikiem ludzkim.


Wykres nr 1. Struktura zdarzeń na terenie powiatu przasnyskiego z podziałem na gminy.

Analiza 1


Tabela nr 2. Ogólna ilość zdarzeń z podziałem na rodzaj zdarzenia i analogiczne porównanie do roku ubiegłego.

Tabele nr 2a


Wykres nr 2.  Struktura zdarzeń na terenie pow. przasnyskiego w 2019r.

2 Analiza

Z powyższego wykresu wynika, że liczba miejscowych zagrożeń to 69% wszystkich zdarzeń i stanowi największą ilość interwencji Straży Pożarnej. Natomiast liczba pożarów osiągnęła wartość 27% wszystkich zdarzeń. Ilość Alarmów Fałszywych wyniosło 4% wszystkich zdarzeń.


Wykres nr 3. Ilość zdarzeń w roku 2019r. w porównaniu z rokiem 2017 i 2018r.

3 Analiza

Wykres nr 4. Ogólna ilość zdarzeń w rozbiciu na gminy w 2019r.

4 Analiza


Tabela nr 3. Wypadki z ludźmi za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia.

2 Tabela

W 2019 r. odnotowano spadek ilości ofiar śmiertelnych o 70% oraz spadek ilości osób rannych o 3 osoby. Niestety w zdarzeniach w 2019 r. zostało poszkodowanych, aż 11 dzieci.


wstp do zdarzen


Gmina Chorzele


Gmina Czernice Borowe


Gmina Jednoroec


Gmina Krasne


Gmina Krzynowoga Maa


Gmina Krasne


Gmina Przasnysz1


Jednostki OSP które nie wyjeżdżały do zdarzeń w roku 2019 nie są ujęte w powyższych tabelach.


Podsumowanie.

Obszar powiatu przasnyskiego jest terenem działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu. W skład Komendy Powiatowej wchodzi Jednostka Ratowniczo Gaśnicza z siedzibą w Przasnyszu. Limit etatów dla KP PSP w Przasnyszu wynosi 50 funkcjonariuszy i 1 etat cywilny.

Na terenie powiatu przasnyskiego jest 50 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, (w tym orkiestra OSP z Przasnysza). Spośród tych jednostek 10 z nich włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (KSRG).

Lokalizacja tych jednostek przedstawia się następująco:

  • Miasta i Gmina Chorzele - 3 jednostki;
  • Gmina Jednorożec - 2 jednostki;
  • Gmina Krzynowłoga Mała - 1 jednostka;
  • Gmina Przasnysz - 2 jednostki;
  • Gmina Krasne - 1 jednostka;
  • Gmina Czernice Borowe - 1 jednostka.

W KSRG funkcjonują najlepiej wyposażone oraz wyszkolone pod względem operacyjnym jednostki OSP z terenu powiatu przasnyskiego.

Prezentacje wszystkich jednostek OSP z powiatu przasnyskiego można znaleźć na stronie internetowej https://www.straz-przasnysz.pl w zakładce OSP.