Ekwiwalent OSPKomunikat w sprawie ekwiwalentu dla druhów OSP

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej błędnymi interpretacjami, dotyczącymi przyznawania strażakom ratownikom OSP ekwiwalentu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych, Komenda Główna PSP informuje, że uchwały dot. ekwiwalentu, podjęte przed dniem wejścia w życie ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych tj. 1 stycznia 2022 r. obowiązują nadal, do czasu wydania nowych uchwał (art. 15 ust. 2), nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2022 r. (o czym stanowi art. 48 ustawy). Podkreślamy, że do tego czasu rady gmin są zobowiązane do wydania nowych uchwał.

Informujemy również, że ustawa wprowadza korzystniejsze zasady przyznawania ekwiwalentu, gdyż przysługuje on nawet w przypadku zachowania przez strażaka ratownika OSP prawa do wynagrodzenia.

Ustawa wprowadziła również obowiązek uchwalania wysokości ekwiwalentu nie rzadziej niż co dwa lata. Intencją w tym zakresie było zwrócenie uwagi rady gminy na konieczność podjęcia rozmów, na temat ochrony przeciwpożarowej, w tym wysokości ekwiwalentu. Podczas konsultacji druhowie zwracali bowiem uwagę, że ekwiwalent uchwalany przez radę gminy, jest często zbyt niski i niejednokrotnie jego wysokość nie była zmieniana przez wiele lat.


Źródło danych: Komenda Główna PSP